ABY BÍLÁ BÍLÁ BYLA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ABY BÍLÁ, BÍLÁ BYLA BÍLÁ, ABY BYLA BÍLÁ BÍLÁ, BÍLÁ ABY BYLA

Je to děj co nás tvoří. Prostor mezi volnou tvorbou a prostředím designu. LLukas představuje velkoformátové kresby pohybující se v prostoru. Jedná se o kresby propiskou tvořící linie, struktury, šrafy do neobvyklých tvarů – objektů. Ale i samotné rastry jsou vypovídající. Kladen je důraz na nosné medium papír. Kde papír je tvořen bílou barvou, jakousi „ hmotou“ dotvářejíc samotnou kresbu v objektech. Dále modely v procesu tvorby. Modely jsou tvořeny technologií lisováním do matric a patric. Je to technologie, kterou bude vytvářen samotný produkt židle. Tato technologie by se dala označit jako technologií dvacátého století. Náročnost této tvorby spočívá ve vytvoření matric a patric. Průmyslově jsou vyrobeny ocelové formy v kterých se lisuje za tepla. Součástí děje výstavy jsou i prototypové objekty bytového designu – jako jsou lampy. Lampy jsou tvořeny stejnou technologií jako modely. Tvarováním překližky tzv. lamely. Příběhy, které sledují, otevírají mnoho otázek. Ptejte se, zeptejte se ...

 

A WHIT OF WHITE IS WHITE, WHITE, A WHIT

It’s the action that creates us. Space between free creation and the world of design. LLukas presents large format drawings moving in space. Those are ballpoint drawings creating lines, structures, hachures into unusual forms – objects. But even rasters themselves are telling. An emphasis is on the basic medium, paper, where paper is created by white colour, a kind of a „substance“ that completes the drawing itself in objects. Next, there are models in the process of creation. The models are created by the pressing technology using matrices and punches. It’s a technology which will be used for the creation of the chair itself. This technology could be considered a technology of the 20th century. The difficulty of such creation lies in the making of matrices and punches. Steel forms are from industrial production. The pressing in them is made while hot. Prototype objects of residential design, such as lamps, are also exhibited. Lamps are created by the same technology as the models. Plywood shaping, so called lamellas. They follow stories that raise many questions. Ask, just ask ...

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Dva jako jeden,

 jsou spolu

        a přitom každý sám za sebe. 

 

        Two as one,

        together

        but on its own

001

 

 

 

 

 

 

 

  Zrcadlím jenom půlku,

        ta druhá teprv doroste.

 

        I mirror but a half.

        The other one is yet to grow

 

 

 

002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Já ty dveře jednou otevřu.

 

       

       I will open the door one day

 

 

 

 

 

 

003

 

 

 

 

 

Zámek je zamčen

s klíčem

i bez klíče.

 

 

The lock is locked

with or without the key

 

 

 

004

 

 

 

 

Přikázaný směr.

Ne vždy.

 

Mandatory direction.

Not always.

 

 

 

 

Přikázaný směr. Ne vždy.

 

 

 

 

 

 

 

Tě roztrhnu,

ale nevím jak to dopadne.

 

 

I will tear you up,

but no idea how that ends

 

 

006

 

 

 

 

Rastr trhá slova.

 

 

Raster tears up words

 

 

 

 

 

 

007

 

 

 

 

Kolem osy, souosí.

 

round the axis, co-axis

 

 

008

 

 

 

 

Jedna polovina, lomeno půl, napůl.

 

One half, halved, in half

 

009

 

 

 

 

Zápas čtverce, čtvercem.

 

square wrestling

 

 

0010

 

 

 

 

Textur

Textil

 

 

Texture

Textile

 

0011

 

 

 

Čtverec dláždí čtverec, jakoby.

 

square paves square, sort of

 

 

0012

 

 

 

 

Křížím tvar X.

Tvarem X křížím.

 

I am crossing the X shape

with the X shape

 

 

0013

 

 

 

 

 

Z rohu do rohu.

Je to hra,

nebo pravidlo.

 

From a corner to a corner

It’s a game

or a rule

 

 

0014

 

 

 

 

Slza štěstí.

Mezi utrpením

a poznáním.

 

 

A tear of joy.

Between suffering

and cognition

 

 

0015